حماسه ۹ دی سوت شکست فتنه گران بود/ خواص نظام مراقب باشند مردود نشوند