حماسه ۹ دی پاسخ کوبنده به حرکت خیانت کاران و حامیان غرب بود