تکلیف طلبه چیست؟ بالاخره باید با نظام همراهی کرد یا نه؟