مدرسه علمیه امام خمینی(ره) سوریه یک روز هم تعطیل نشد