نگاه احیاگرانه به دین مهم‌ترین دغدغه شهید نواب بود