رهبر معظم انقلاب يك تنه در مقابل استكبار ايستاده است