سردار کوثری با طلاب مدرسه علمیه امام محمد باقر دیدار و گفت و گو کرد