دشمن در حال تلاش برای قراردادن مردم در مقابل رهبری است/ عدم موفقیت مسئولان نبودن در مسیر رهبری است