دکتر علی باقری در مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع) قم