تبیین ورود دین در عرصه حاکمیت وظیفه حوزه انقلابی است