جنگ سوریه ما را به قدس نزدیک تر کرد و بر قدرت مقاومت افزود