ابتکار جالب آیت الله شب زنده دار | تبیین و تحلیل گام دوم انقلاب در درس خارج