تحریم نجباء اقدامی برای حمایت از رژیم صهیونیستی است