تحریم، مدال افتخاری بر سینه رزمندگان محور مقاومت است