سریال «نوای خوشه ها»؛ ستایش مقاومت و ایمان به آزادی